Posiedzenia

Dnia 9 czerwca 2021 o godz.11.30 na platformie MS Teams odbyło się zdalne posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze PAN.

Porządek obrad:

1. Część naukowa – prowadzi prof. dr hab. Andrzej Gwóźdź
Wykład:  
prof. dr hab. Tadeusz Sławek:  „Czarny las. Paninterna i czas pandemii”.
2. Komunikaty
3. Powołanie grupy specjalistów wspomagających prace Komisji ds. społecznych – prowadzi dr hab. prof. UAM Agata Skórzyńska.
4. Propozycje pracy Komisji ds. współpracy międzynarodowej – prowadzi dr hab. Magdalena Saryusz-Wolska.
5. Nadsyłanie propozycji prac na konkurs o nagrodę KNoK.
6. Wolne głosy

Protokół.

Dnia 3 marca 2021 o godz.11.30 na platformie MS Teams odbyło się zdalne posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze PAN.

Porządek obrad:
1. Część naukowa – prowadzi prof. dr hab. Andrzej Gwóźdź
Referat: prof. dr hab. Jan P. Hudzik (UMCS) : O zarazie, opowiadaniu i teorii mediów
2. Dyskusja nad Regulaminem konkursu o nagrodę Komitetu Nauk o Kulturze PAN za wybitne osiągnięcie naukowe z zakresu kulturoznawstwa – prowadzi prof. Eugeniusz Wilk, przewodniczący Komisji ds. nagród KNoK.
3. Powołanie Kapituły nagrody KNoK .
4. Dyskusja nad nadaniem imienia prof. Wojciecha J. Burszty nagrodzie KNoK – rekomendacja prof. Ryszarda Nycza.
5. Uzupełnienie składu KNoK o specjalistów reprezentujących wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania, upowszechniania i promowania kultury – prowadzi prof. Agata Skórzyńska, przewodnicząca Komisji ds. społecznych KNoK.
6. Dyskusja dotycząca sytuacji czasopism kulturoznawczych na zaktualizowanej liście punktowanych czasopism naukowych.
7. Informacje dotyczące organizacji IV Zjazdu PTK.
8. Wolne głosy i wnioski.

Protokół.

Głosowania drogę elektroniczną:

 1. 9 stycznia – głosowanie nad Stanowiskiem KNoK dotyczącym projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie programu „Rozwój czasopism naukowych”. Poparto jednogłośnie. Stanowisko dostępne tu.

 2. 11 stycznia – Głosowanie poparcia opinii Komitetu Nauk Prawnych dot. rozporządzenia MNiE w sprawie programu „Rozwój czasopism naukowych”. 31 osób poparło, 1 nie poparła, 0 wstrzymało się.

Dnia 4 listopada 2020 roku o godz. 11.30 za pomocą platformy MS Teams odbyło się zdalne posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze PAN.

Porządek obrad:

 1. Dyskusja nad treścią Apelu skierowanego do prezesa rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego w sprawie odwołania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Edukacji dr. hab. Przemysława Czarnka

 2. Przyjęcie planu pracy Komitetu w tej kadencji.

 3. Powołanie Komisji wchodzących w skład KNoK.

 4. Organizacja części naukowych posiedzeń plenarnych KNoK.

 5. Powołanie serii wydawniczej KNoK.

 6. Informacje o przygotowaniach do IV Zjazdu PTK.

Protokół.

Głosowania drogę elektroniczną:

 1. 27 Kwietnia – nad przyjęciem rezygnacji prof. Eugeniusza Wilka z funkcji Redaktora Naczelnego czasopisma „Przegląd Kulturoznawczy”.

 2. 30 kwietnia – nad powierzeniem funkcji Redaktora Naczelnego „Przeglądu Kulturoznawczego” dr. hab. prof. UJ Annie Nacher.

 3. 20 maja – nad przejęciem nowego Regulaminu KNok.