Regulamin Komitetu Nauk o Kulturze

Polskiej Akademii Nauk

Uchwalony na zebraniu plenarnym Komitetu

w dniu 20 maja 2020 roku

 

§ 1

Niniejszy regulamin Komitetu Nauk o Kulturze Polskiej Akademii Nauk, zwanego w dalszej części regulaminu "Komitetem", uchwalony został na posiedzeniu plenarnym Komitetu w dniu 20 maja 2020 roku [uchwała nr …. /2020] i zatwierdzony przez Prof. Stanisława Filipowicza, Wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk w dniu 28 maja 2020 r. Komitet działa przy Wydziale I PAN.

 

§ 2

Komitet swym zakresem działania obejmuje nauki o kulturze. Komitet jest samorządną reprezentacją dyscypliny nauk o kulturze służącą integrowaniu uczonych z całego kraju.

 

§ 3

Do zadań Komitetu - obok zadań wskazanych w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2019 r., poz. 1183, 1655 i 2227, oraz z 2020 r. poz. 695) - należy podejmowanie wszelkich działań, służących rozwojowi dyscypliny naukowej reprezentowanej przez Komitet oraz wykorzystanie zdobytych osiągnięć dla dobra kraju, a w szczególności:

 1. Analiza i ocena stanu nauki oraz wypowiadanie się w sprawach polityki naukowej państwa, szczególnie kierunków rozwoju i priorytetów badawczych w danych dyscyplinach naukowych, reprezentowanych w Komitecie;

 2. Współdziałanie z organami rządowymi, w szczególności z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polską Komisją Akredytacyjną i Radą Doskonałości Naukowej - w sprawach dotyczących ocen stanu, poziomu, priorytetów badawczych i kierunków rozwoju dyscyplin reprezentowanych przez Komitet;

 3. Inicjowanie badań, tworzenia i rozwoju placówek naukowych w dyscyplinach reprezentowanych w Komitecie oraz ocena programów badawczych i zakresu działania instytucji naukowych na wniosek nadzorujących te instytucje organów rządowych i władz Polskiej Akademii Nauk;

 4. Współdziałanie w upowszechnianiu wyników badań i prac naukowych oraz wprowadzaniu do praktyki społecznej i gospodarczej rezultatów badań w dyscyplinach reprezentowanych w Komitecie, organizowanie w tym celu między innymi dyskusji i konferencji naukowych;

 5. Opracowywanie, na zlecenie organów rządowych, władz Polskiej Akademii Nauk i z własnej inicjatywy, ekspertyz oraz doradztwo naukowe i przedstawianie opinii naukowych w sprawach objętych zakresem działania Komitetu i zagadnień szczególnie ważnych dla społeczno-gospodarczego i kulturalnego rozwoju kraju;

 6. Ocena i wypowiadanie się w sprawach poziomu i potrzeb wydawnictw naukowych w zakresie nauk reprezentowanych w Komitecie oraz prowadzenie działalności wydawniczej;

 7. Analiza i ocena programów nauczania, wypowiadanie się w sprawach kształcenia kadr naukowych oraz prowadzenie działań aktywizujących udział w życiu naukowym kraju i zapewniających rozwój młodej kadry naukowej w dziedzinach objętych zakresem działania Komitetu;

 8. Inicjowanie i prowadzenie współpracy z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami i ośrodkami naukowymi oraz pełnienie, zgodnie z Uchwałą Prezydium PAN, funkcji komitetu narodowego ds. współpracy z międzynarodowymi organizacjami naukowymi w dyscyplinach reprezentowanych przez Komitet;

 9. Powoływanie sekcji krajowych międzynarodowych unii i stowarzyszeń naukowych;

 10. Opiniowanie kandydatów na członków korespondentów Polskiej Akademii Nauk z zakresu dyscyplin reprezentowanych przez Komitet;

 11. Zgłaszanie i opiniowanie wniosków do nagród naukowych z zakresu dyscyplin reprezentowanych przez Komitet;

 12. Współpraca ze specjalistycznymi towarzystwami naukowymi z zakresu dyscyplin reprezentowanych przez Komitet;

 13. Inne sprawy, zlecone przez władze Polskiej Akademii Nauk lub podejmowane z inicjatywy Komitetu;

 14. Wydawanie lub udział w wydawaniu czasopisma pt. „Przegląd Kulturoznawczy” wraz z dokonywaniem przynajmniej raz w roku, oceny jego poziomu naukowego (merytorycznego) oraz wspomaganiu merytorycznym innych czasopism zajmujących się problematyką związaną z naukami objętymi zakresem działalności Komitetu;

 15. Powoływanie Redaktora Naczelnego czasopisma pt. „Przegląd Kulturoznawczy”, Sekretarza Redakcji, Kolegium Redakcyjnego i jej przewodniczącego oraz zastępcy, a także Rady Programowej i jej przewodniczącego oraz zastępcy;

 16. Redaktora Naczelnego wydawnictwa Komitetu, na wniosek przewodniczącego Komitetu, powołuje Dziekan Wydziału I Polskiej Akademii Nauk. Członków Rady Programowej i Kolegium Redakcyjnego oraz ich Przewodniczących powołuje Przewodniczący Komitetu;

 17. Organizowanie imiennych konkursów na najlepsze prace w zakresie dyscyplin objętych zakresem działalności Komitetu w celu krzewienia ich osiągnięć, zgodnie z regulaminem danego konkursu.

 

 

 

 

§ 4

 1. Tryb wyboru członków Komitetu i jego organów określa Regulamin wyborów członków i organów komitetów naukowych, stanowiący załącznik do Uchwały Prezydium PAN nr 50/2019 z 17 września 2019 roku.

 2. Członków Komitetu powołuje Dziekan Wydziału I.

 

 1. W skład Komitetu wchodzą specjaliści w dziedzinie nauk o kulturze, w zakresie reprezentowanej przez Komitet problematyki naukowej wybierani przez środowisko naukowe dyscyplin reprezentowanych w Komitecie.

 2. W skład Komitetu wchodzą ponadto członkowie krajowi Polskiej Akademii Nauk odpowiednich specjalności oraz Akademii Młodych Uczonych, zgłaszający swój udział w pracach Komitetu, lub zapraszani do udziału w pracach Komitetu, przedstawiciele specjalistycznych towarzystw naukowych oraz honorowy przewodniczący Komitetu i honorowi członkowie Komitetu, powoływani zgodnie z § 5 niniejszego regulaminu oraz przy uwzględnieniu regulacji zawartych w Regulaminie wyborów członków i organów komitetów naukowych, stanowiącym załącznik do Uchwały Prezydium PAN nr 50/2019 z 17 września 2019 roku.

 3. Komitet może powołać do swojego składu specjalistów z zakresu życia naukowego, gospodarczego i społecznego; posiadają oni status członka Komitetu z pełnymi uprawnieniami.

 

§ 5

 

 

 1. Na wniosek zebrania plenarnego Komitetu, zaakceptowany przez Dziekana Wydziału I PAN, zebranie plenarne Komitetu może, w uznaniu zasług wniesionych w kierowanie pracami i dorobek Komitetu, powołać honorowego przewodniczącego Komitetu.

 2. W Komitecie może zostać powołany tylko jeden honorowy przewodniczący. Honorowy przewodniczący uczestniczy w zebraniach plenarnych Komitetu bez głosu stanowiącego.

 3. Honorowym przewodniczącym Komitetu Nauk o Kulturze PAN może zostać osoba posiadająca szczególne zasługi dla rozwoju dyscypliny nauki o kulturze i zasłużona dla Komitetu jako Przewodniczący przez co najmniej dwie kadencje.

 4. Godność honorowego przewodniczącego Komitetu przysługuje dożywotnio.

 5. Uchwała zebrania plenarnego, dotycząca wyłonienia kandydata na honorowego przewodniczącego, podejmowana jest zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Komitetu.

 6. Honorowi członkowie Komitetu oraz honorowi przewodniczący Komitetu, wybrani na dotychczasowych zasadach, zachowują swój statut.

 

§ 6

 1. Organami Komitetu są:

 1. Przewodniczący Komitetu,

 2. Prezydium Komitetu.

 1. Posiedzenia Prezydium Komitetu oraz zebrań plenarnych odbywają się w Warszawie lub w innych miejscowościach w Polsce - na zaproszenie uczelni/wydziałów lub instytutów PAN.

 

 

§ 7

  1. Przewodniczący Komitetu zwołuje zebrania Prezydium Komitetu (nie rzadziej niż cztery razy w

roku) i zebrania plenarne (nie rzadziej niż dwa razy w roku) i przewodniczy tym zebraniom; ponadto kieruje bieżącą pracą Komitetu oraz reprezentuje Komitet na zewnątrz. W razie nieobecności przewodniczącego zastępuje go wskazany przez niego zastępca przewodniczącego Komitetu. W razie niemożności wskazania zastępcy przez przewodniczącego Komitetu, wskazania zastępcy dokonuje Dziekan Wydziału I.

  1. Prezydium Komitetu może realizować swoją pracę także poprzez wykorzystanie form (narzędzi i technik) elektronicznych (m.in. poczty e-mail, video konferencji, itp.).

  2. Przewodniczący Komitetu zwołuje zebrania plenarne Komitetu (i zebrania Prezydium Komitetu) poprzez powiadomienie członków Komitetu (Prezydium Komitetu) i zainteresowanych osób spoza Komitetu w formie elektronicznej lub papierowej, przesyłając zaproszenie wraz z programem i materiałami na co najmniej 2 tygodnie przed posiedzeniem, z zastrzeżeniem ust.

  3. W uzasadnionych przypadkach, posiedzenia Prezydium Komitetu mogą być zwoływane ad hoc, poprzez powiadomienie wszystkich jego członków w formie elektronicznej.

 

 

§ 8

 1. W skład Prezydium Komitetu wchodzą:

1) przewodniczący,

2) jego zastępca lub zastępcy (nie więcej niż dwóch),

3) członkowie wybrani przez zebranie plenarne Komitetu, (nie więcej niż trzy osoby).

 1. Prezydium Komitetu może wybrać jednego ze swoich członków sekretarzem Komitetu.

 2. W skład Prezydium Komitetu mogą być wybrane i powoływane, zgodnie z ust. 4, 5 i 6, tylko osoby będące członkami Komitetu na daną kadencję.

 3. Przewodniczącego Komitetu, wybranego na pierwszym zebraniu plenarnym Komitetu w nowej kadencji, powołuje Prezydium Polskiej Akademii Nauk, po przedstawieniu wniosku przez Dziekana Wydziału.

 4. Zastępców przewodniczącego, sekretarza i członków Prezydium Komitetu - wybranych na zebraniu plenarnym Komitetu - powołuje Dziekan Wydziału.

 5. W posiedzeniach Prezydium Komitetu mogą uczestniczyć, bez głosu stanowiącego, honorowy przewodniczący lub członkowie honorowi Komitetu albo przewodniczący komisji, sekcji lub zespołów Komitetu (o ile Komitet utworzył takie jednostki) i redaktorzy naczelni wydawnictw Komitetu oraz przedstawiciele specjalistycznych towarzystw naukowych. Uchwałę w tej sprawie podejmuje i dokonuje wyborów zebranie plenarne Komitetu.

 

§ 9

 1. Do zadań Prezydium Komitetu należy kierowanie pracami Komitetu, przygotowywanie projektów uchwał, podejmowanie uchwał we wszystkich istotnych merytorycznie i porządkowo sprawach dotyczących funkcjonowania Komitetu i realizacji jego zadań, przygotowanie planów pracy i sprawozdań z działalności Komitetu, wykonywanie uchwał zebrania plenarnego oraz podejmowanie decyzji w sprawach przekazanych przez zebranie plenarne Komitetu, przez Wydział lub przez Prezydium Polskiej Akademii Nauk, o ile decyzje te nie wymagają zgody zebrania plenarnego Komitetu.

 2. Do ważności uchwał Prezydium Komitetu wymagana jest zwykła większość głosów przy obecności co najmniej połowy liczby jego członków. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

 

§ 10

1. Zebrania plenarne Komitetu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

2. Dla ważności uchwał organów kolegialnych Komitetu wymagana jest zwykła większość głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków danego organu. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

 

§ 11

 1. Dla wykonania ustawowych zadań Komitetu oraz wymienionych w § 3, zebranie plenarne Komitetu może tworzyć, w drodze uchwały zgodnie z § 5 pkt. 6-9 Regulaminu wyborów członków i organów komitetów naukowych, stanowiącym załącznik do Uchwały Prezydium PAN nr 50/2019 z 17 września 2019 roku, wewnętrzne jednostki organizacyjne: komisje, sekcje lub zespoły zadaniowe. Dziekan Wydziału może zgłosić uwagi lub zastrzeżenia do uchwały w sprawie utworzenia komisji, sekcji lub zespołu (tzw. wewnętrznych jednostek organizacyjnych).

 2. Członkowie komisji, sekcji lub zespołów są wybierani w drodze uchwały przez zebranie plenarne Komitetu. Przewodniczącego, jego zastępców lub zastępcę oraz sekretarza - o ile ich powołanie jest uzasadnione - komisji, sekcji lub zespołu, powołuje Dziekan Wydziału.

 3. W skład komisji lub sekcji Komitetu mogą wchodzić również osoby niebędące członkami Komitetu, z zastrzeżeniem, że przewodniczącym sekcji i komisji mogą być wyłącznie członkowie Komitetu.

4. Jako komisje lub sekcje Komitetu mogą działać sekcje krajowe międzynarodowych unii i stowarzyszeń naukowych. Ich powołanie odbywa się na zasadach określonych w ustawie o Polskiej Akademii Nauk oraz w Statucie Polskiej Akademii Nauk.