Zakres działania: badania i studia w zakresie nauk o kulturze, opracowywania standardów i opiniowanie programów nauczania, prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie kulturoznawstwa i szerzenie wiedzy o kulturze.

Komitet został powołany w 2004 roku.

 

Plan pracy Komitetu Nauk o Kulturze w kadencji 2020-2023

 

Na posiedzeniu plenarnym w dniu 4 listopada Komitet Nauk o Kulturze przyjął następujący plan pracy:

 1. Komitet formułuje w formie opinii, stanowisk, apeli i postulatów swoje stanowisko w sprawach związanych z organizacją badań naukowych, szkolnictwa wyższego i życia naukowego w Polsce.

 2. Komitet inicjuje badania prowadzące do przygotowania ekspertyz i raportów dotyczących rozwoju dyscyplin naukowych objętych jego kompetencjami, a w szczególności dyscypliny „nauki o kulturze i religii”.

 3. Komitet inicjuje i organizuje szeroką wymianę opinii oraz wiedzy naukowej w ramach stałych części swoich posiedzeń plenarnych poświęconych przeglądowi najnowszych badań prowadzonych w obszarze nauk o kulturze.

 4. Komitet Nauk o Kulturze współpracuje z innymi Komitetami PAN poprzez zapraszanie do udziału w swoich pracach i posiedzeniach jako ekspertów i referentów przedstawicieli pozostałych Komitetów oraz wspierając formułowane przez nie inicjatywy, opinie i projekty.

 5. Komitet inicjuje współpracę międzynarodową z przedstawicielami instytucji naukowych za granicą skupionych na badaniach nad kulturą.

 6. Komitet pracuje nad koncepcją serii wydawniczej poświęconej najnowszym badaniom nad kulturą, której będzie patronował.

 7. Komitet opiniuje politykę wydawniczą czasopisma naukowego „Przegląd Kulturoznawczy” współfinansowanego przez PAN.

 8. Komitet współpracuje z Polskim Towarzystwem Kulturoznawczym przy organizacji IV Zjazdu PTK, który odbędzie się w 2021 r.

 9. Komitet patronuje wybranym konferencjom naukowym organizowanym w obszarze jego kompetencji.

 

W celu usprawnienia realizacji planu pracy Komitet powołał 5 komisji:

 1. Komisja ds. wydawniczych - prof. dr hab. Andrzej Gwóźdź (przewodniczący)

 1. Komisja ds. współpracy międzynarodowej - dr. hab. Magdalena Saryusz-Wolska (przewodnicząca)

 1. Komisja ds. oceny przewodów naukowych i monitorowania uczelnianych Rad Dyscyplin w dyscyplinie nauki o kulturze i religii - prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz (przewodniczący)

 1. Komisja ds. społecznych - dr hab. prof. UAM Agata Skórzyńska (przewodnicząca)

 1. Komisja ds. nagród - prof. dr hab. Eugeniusz Wilk (przewodniczący)