Informacje o posiedzeniach wraz z protokołami dostępne są w Archiwum posiedzeń.

 

Kadencja 2007-2010:

 1. Skład komitetu
 2. Dokument programowy kulturoznawstwa
 3. Apele i oświadczenia
  1. Protest w sprawie tzw. procesu bolońskiego
  2. List do prof. Barbary Kudryckiej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w sprawie pominięcia kulturoznawstwa wśród dyscyplin humanistycznych w dokumencie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
  3. Stanowisko w sprawie propozycji utworzenia zespołów eksperckich i zespołów integracyjno-eksperckich PAN
  4. Stanowisko w sprawie planowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmian w systemie stopni naukowych
  5. Protest przeciwko wstrzymaniu dofinansowania przez MNiSW podręczników i innych publikacji naukowych
  6. List intencyjny w sprawie współpracy z Państwową Komisją Akredytacyjną w zakresie wypracowywania i udoskonalania kryteriów ocen jakości kształcenia na kierunku kulturoznawstwo

Kadencja 2011-2015:

 1. Skład komitetu
 2. Apele i oświadczenia
  1. Uwagi na temat funkcjonowania Komitetu Nauk o Kulturze PAN w kolejnej kadencji
  2. Polemiczne sprawozdanie Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej ze spotkania z Panią Minister Leną Kolarską-Bobińską
  3. Sprawozdanie ze spotkania komitetów Wydziału I PAN z Wiceprezes PAN prof. dr hab. Mirosławą Marody i Dziekanem Wydziału I PAN prof. dr. hab. Stanisławem Filipowiczem
  4. Stanowisko Komitetów Wydziału I Polskiej Akademii Nauk dotyczące kondycji nauk humanistycznych i społecznych
  5. Wniosek o utworzenie nowego panelu dyscyplin NCN
  6. Stanowisko Komitetu Automatyki i Robotyki PAN w sprawie konieczności wprowadzenia zmian w postępowaniach habilitacyjnych
  7. Stanowisko KNoK w sprawie stanowiska Komitetu Automatyki i Robotyki PAN
  8. Informacja o sytuacji finansowej instytutów naukowych Wydziału I PAN
  9. Uchwała Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk

Kadencja 2016-2019:

 1. Skład komitetu
 2. Apele i oświadczenia
  1. Stanowisko w sprawie habilitacji
  2. List do Ministra w sprawie reformy
  3. Stanowisko Prezydium Komitetu Nauk o Kulturze PAN ws. projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 16 września 2017 roku
  4. Apel o przywrócenie finansowania druku książek i czasopism naukowych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  5. Apel do Ministra o wstrzymanie zapowiadanej decyzji o likwidacji listy B wykazu czasopism punktowanych MNiSW
  6. Prośba o dalsze finansowanie przez Polską Akademię Nauk Przeglądu Kulturoznawczego