Posiedzenia

W pierwszej części posiedzenia miała miejsce dyskusja poświęcona przygotowaniom do III Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Omówiono główne tematy, które będą podejmowane na Zjeździe oraz wyrażono opinię o składzie Rady Programowej. Następnie odbyła się dyskusja na temat nowych, proponowanych przez władze PAN, kryteriów oceny działalności komitetów naukowych. W dyskusji wszechstronnie przeanalizowano konieczność powołania zespołów eksperckich i problemowych Komitetu. Poszczególni dyskutanci proponowali zróżnicowane zasady, według których należałoby powoływać takie zespoły – podkreślano, że z jednej strony winny one na bieżąco podejmować ważne, merytoryczne kwestie mające wpływ na badania z obszaru humanistyki, a z drugiej strony praca zespołów powinna wpływać na większą integrację środowiska naukowego polskich kulturoznawców. Dobrym rozwiązaniem jest z pewnością zapraszanie do współpracy z Komitetem uznanych specjalistów z wybranych dziedzin badań nad kulturą. W dyskusji zwracano wielokrotnie uwagę, że autorytet komitetów naukowych w znacznej mierze opiera się na fakcie wyborów członków tych komitetów – uzyskują oni w ten sposób niejako mandat całego środowiska danej dyscypliny naukowej. Odejście od zasady wybieralności członków komitetów naukowych byłaby ocenione przez wspomniane środowiska bardzo negatywnie.

W dalszej części posiedzenia dyskutowano o konkretnych kwestiach i zadaniach badawczych, pozostających ciągle w polu widzenia członków KNoK – w tym kontekście, omówiono problem badań nad dziedzictwem narodowym oraz kwestię innowacyjności metodologicznej badań nad kulturą. W trakcie dyskusji pojawiły się też wypowiedzi dotyczące konieczności monitorowania (przez przyszły zespół ekspercki) dydaktyki akademickiej ukierunkowanej na wiedzę o kulturze.

Na zakończenie dyskusji przyjęto wniosek, by prezydium Komitetu, opierając się na postulatach sformułowanych w trakcie dyskusji, wypracowało propozycje utworzenia zespołów problemowych Komitetu i przedstawiło je na kolejnych posiedzeniach.

 

Protokół z Posiedzenia

Dnia 22 kwietnia, w sali 2604 w Pałacu Kultury i Nauki, odbyło się posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze PAN.

  • Godz. 11.15  Zebranie prezydium Komitetu
  • Godz. 12.00  Posiedzenie plenarne Komitetu

 

Porządek obrad posiedzenia plenarnego:

A. Część naukowa:  wykład dr hab. Doroty Wolskiej nt. Wokół kultury nie-ludzkiej. Prezentacja Laboratorium Humanistyki Współczesnej. Dyskusja.

B. Część organizacyjna:

  1. Komunikaty.
  2. Kondycja kulturoznawstwa jako dyscypliny naukowej i kierunku studiów – dyskusja.
  3. Wstępna dyskusja nad powołaniem zespołów problemowych KNoK.
  4. Ważniejsze kierunki działania Komitetu na zewnątrz.
  5. Wolne wnioski.

 

Protokół z Posiedzenia

Dnia 15 grudnia 2015 roku odbyło się I posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze w kadencji 2015-2018. 

Protokół z Posiedzenia

29 maja odbyło się posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze PAN.

Protokół z Posiedzenia

Zał. 1 - Informacja o sytuacji finansowej instytutów naukowych Wydziału I PAN

Zał. 2 - Uchwała Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk

Dnia 23 stycznia 2015 odbyło się XI posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze PAN w kadencji 2011-2014. 

Protokół z Posiedzenia

Załącznik 1 - Stanowisko Komitetu Automatyki i Robotyki PAN w sprawie konieczności wprowadzenia zmian w postępowaniach habilitacyjnych