W części naukowej posiedzenia wykład wygłosiły prof. Iwona Kurz i dr Magdalena Szcześniak (IKP UW). Temat wykładu: Wędrujące obrazy. Badania kultury wizualnej w Polsce. W dyskusji pojawił się, jako istotny, temat ikonografii Solidarności w kontekście wizualnych obrazów pamięci. Zwrócono też uwagę na mnogość obrazów, które pozostają z zróżnicowanych obiegach społeczno-kulturowych. Kilku dyskutantów zwróciło uwagę na bardziej podstawowy problem, jakim jest badanie obrazów w kontekście metodologii wypracowanych w obrębie kulturoznawstwa – poniekąd jest to pytanie o status metodologiczny kulturoznawstwa. Dr Szcześniak omówiła bardziej szczegółowo realizowany w Instytucie Kultury Polskiej UW  projekt badań nad kultura wizualną w Polsce.

W drugiej części posiedzenia przewodniczący Komitetu poinformował o uchwale prezydium KNoK popierającej stanowisko Komitetu Nauk o Sztuce z dnia 28 października 2016 r. w sprawie Projektu o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym (projekt MNiSzW z dnia 13.10,2016 r.). Przewodniczący KNoK poinformował, że podobne stanowiska zajęły: Komitet Językoznawstwa, Komitet Nauk o Literaturze oraz Komitet Nauk o Kulturze Antycznej – wyrażają one jednoznacznie negatywną opinię o proponowanych zmianach dotyczących w szczególności „doktoratów i habilitacji wdrożeniowych”. Komitet jednoznacznie poparł wcześniejsze stanowisko prezydium KNoK w tej sprawie.

Następnie przewodniczący Komitetu zaproponował powołanie zespołów problemowych. Sprawa była wstępnie omawiana na poprzednich posiedzeniach KNoK. Po przeprowadzonej dyskusji Komitet podjął uchwałę o powołaniu następujących zespołów:

  1. Zespół ds. nowej ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, w składzie: prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz, prof. dr hab. Małgorzata Leyko, dr hab. Mirosław Filiciak - przewodniczący prof. Leszek Kolankiewicz.
  2. Zespół ds. awansów naukowych w dyscyplinie: kulturoznawstwo oraz  kształcenia na uczelniach w zakresie kulturoznawstwa, w składzie: prof. dr hab. Anna Zeidler-Janiszewska, prof. dr hab. Ewa Rewers, dr hab. Tomasz Majewski, dr hab. Grzegorz Godlewski – przewodniczący dr hab. Tomasz Majewski
  3. Zespół ds. współpracy z władzami samorządowymi, w składzie: prof. dr hab. Ewa Rewers, dr hab. Dorota Wolska, dr hab. Tomasz Majewski - przewodnicząca prof. Ewa Rewers.

W ostatniej części posiedzenia dr hab. Marianna Michałowska przedstawiła stan przygotowań do III Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, którego współorganizatorem jest KNoK.

 

Protokół z posiedzenia