Posiedzenie prowadził przewodniczący Komitetu – prof. Eugeniusz Wilk

W części naukowej posiedzenia prof. Ryszard Zajączkowski i dr Anna Czajczyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przedstawili koncepcję oraz aktualny stan prac nad Encyklopedią wiedzy o kulturze.

Po wykładzie odbyła się dyskusja. Dyskutanci podnosili przede wszystkim kwestie dotyczące układu haseł, a nade wszystko przesądzeń metodologicznych, na które zdecydowali się redaktorzy Encyklopedii. Zadawano też pytania o zakres tematyczny haseł: czy ograniczą się one tylko do obszarów kultury artystycznej, czy też obejmą np. kulturę materialną? Czy w kwestiach definicyjnych (jakże istotnych w przypadku kulturoznawstwa) twórcy Encyklopedii stoją na gruncie określonych koncepcji badań kulturowych (np. brytyjskiej szkoły studiów kulturowych), czy raczej proponują swoisty synkretyzm badawczy? Zadano też pytania o planowana liczbę haseł. Prof. Zajączkowski ocenił, że publikacja zawierać będzie ok. 1300 haseł. Redaktorzy Encyklopedii stwierdzili, że adresowana one będzie do szerokiego grona odbiorców – co jednak nie powinni przeszkadzać w tym, by publikacja reprezentowała wysoki poziom merytoryczny. Prof. Zajączkowski szczegółowo poinformował o trybie prac oraz o spotkaniach szerokiego zespołu redakcyjnego, które odbywają się w Lublinie. Prelegenci przedstawili też sprawę finansowania publikacji i ciągłych starań o pozyskanie niezbędnych, brakujących jeszcze środków finansowych. W dalszej części dyskusji zwrócono uwagę na widoczne w przedstawionej koncepcji redakcyjnej – ewidentne niekonsekwencje metodologiczne, które. Zdaniem dyskutantów, mogą zaważyć na wartości naukowej Encyklopedii: chodzi o zaprezentowaną koncepcję „wiedzy o kulturze” jako dziedziny interdyscyplinarnej, nieodwołującej się do znanych i wypracowanych na gruncie polskiego kulturoznawstwa ujęć definiujących. Kolejne pytania kierowa do prelegentów dotyczyły kwestii wypracowania form współpracy z ośrodkami akademickimi, które prowadzą działalność badawczą w obszarze kulturoznawstwa. Prof. Zajączkowski, odpowiadając na zadane pytania, podkreślił, że zostaną one z pewnością uwzględnione przy pracach merytorycznych nad planowaną publikacją i podziękował wszystkim członkom Komitetu za ich wypowiedzi i zawarte w nich sugestie i uwagi krytyczne.

W dalszej części posiedzenia przewodniczący Komitetu – prof. Eugeniusz Wilk przekazał informacje o planach uruchomienia Uniwersytetu PAN oraz o możliwych zmianach w strukturze Akademii. W ostatniej części zebrania wysłuchano informacji o stanie przygotowań do III Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, którego Komitet jest współorganizatorem.