Protokół z Posiedzenia

Kolejne posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze PAN odbędzie się w piątek, 9 czerwca, o godz. 12.00 w sali 2604 Pałacu Kultury i Nauki.

 

Przewidywany porządek obrad:

1. Referat prof. Ryszarda Zajączkowskiego i dr Anny Czajczyk na temat koncepcji i aktualnych prac nad Encyklopedią wiedzy o kulturze. (Dyskuska wokół Encyklopedii wiedzy o kulturze  została opublikowana w "Kulturze Współczesnej" 2017, nr 1)

2. Dyskusja

3. Sprawy organizacyjne:

- informacje i dyskusja ws. projektu powołania Uniwersytetu PAN oraz innych zmian w Polskiej Akademii Nauk,

- przygotowania do III Zjazdu PTK,

- sprawy bieżące,

- wolne wnioski.

W części naukowej posiedzenia wykład wygłosiły prof. Iwona Kurz i dr Magdalena Szcześniak (IKP UW). Temat wykładu: Wędrujące obrazy. Badania kultury wizualnej w Polsce. W dyskusji pojawił się, jako istotny, temat ikonografii Solidarności w kontekście wizualnych obrazów pamięci. Zwrócono też uwagę na mnogość obrazów, które pozostają z zróżnicowanych obiegach społeczno-kulturowych. Kilku dyskutantów zwróciło uwagę na bardziej podstawowy problem, jakim jest badanie obrazów w kontekście metodologii wypracowanych w obrębie kulturoznawstwa – poniekąd jest to pytanie o status metodologiczny kulturoznawstwa. Dr Szcześniak omówiła bardziej szczegółowo realizowany w Instytucie Kultury Polskiej UW  projekt badań nad kultura wizualną w Polsce.

W drugiej części posiedzenia przewodniczący Komitetu poinformował o uchwale prezydium KNoK popierającej stanowisko Komitetu Nauk o Sztuce z dnia 28 października 2016 r. w sprawie Projektu o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym (projekt MNiSzW z dnia 13.10,2016 r.). Przewodniczący KNoK poinformował, że podobne stanowiska zajęły: Komitet Językoznawstwa, Komitet Nauk o Literaturze oraz Komitet Nauk o Kulturze Antycznej – wyrażają one jednoznacznie negatywną opinię o proponowanych zmianach dotyczących w szczególności „doktoratów i habilitacji wdrożeniowych”. Komitet jednoznacznie poparł wcześniejsze stanowisko prezydium KNoK w tej sprawie.

Następnie przewodniczący Komitetu zaproponował powołanie zespołów problemowych. Sprawa była wstępnie omawiana na poprzednich posiedzeniach KNoK. Po przeprowadzonej dyskusji Komitet podjął uchwałę o powołaniu następujących zespołów:

  1. Zespół ds. nowej ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, w składzie: prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz, prof. dr hab. Małgorzata Leyko, dr hab. Mirosław Filiciak - przewodniczący prof. Leszek Kolankiewicz.
  2. Zespół ds. awansów naukowych w dyscyplinie: kulturoznawstwo oraz  kształcenia na uczelniach w zakresie kulturoznawstwa, w składzie: prof. dr hab. Anna Zeidler-Janiszewska, prof. dr hab. Ewa Rewers, dr hab. Tomasz Majewski, dr hab. Grzegorz Godlewski – przewodniczący dr hab. Tomasz Majewski
  3. Zespół ds. współpracy z władzami samorządowymi, w składzie: prof. dr hab. Ewa Rewers, dr hab. Dorota Wolska, dr hab. Tomasz Majewski - przewodnicząca prof. Ewa Rewers.

W ostatniej części posiedzenia dr hab. Marianna Michałowska przedstawiła stan przygotowań do III Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, którego współorganizatorem jest KNoK.

 

Protokół z posiedzenia

W części naukowej posiedzenia wykład wygłosiła prof. Monika Bakke (UAM). Tytuł wykładu: Roślinna (nie)obecność. Sztuka, filozofia i technonauka wobec roślinnego życia. Następnie rozpoczęła się dyskusja, w której podkreślano istnienie nadal wielu stereotypowych sądów i opinii wśród badaczy podejmujących te kwestie (wskazywano na funkcjonalnie widoczne „matryce myślowe” mające charakter przekonań kulturowych. Podkreślano ograniczenia poznawcze w tym zakresie; interesujące perspektywy wnoszą tutaj prace artystów z kręgu bio-artu. Prof. Bakke wskazywała, że realizowane obecnie programy badawcze nad światem roślin (w kontekstach kulturowych) są na etapie formułowania i definiowania celów i metod badawczych, W dyskusji pojawiły się również głosy krytyczne wobec prezentowanych ujęć badawczych, w których dochodzi do upodmiotowienia istot pozaludzkich – takie podejście sytuuje się w opozycji wobec tradycji badań antropologicznych. Zwrócono też uwagę na praktyki mające wielowiekowe tradycje w Europie, związane z odnoszeniem się do roślin. Czy ten potencjał jest przez etnobotaników rozpoznawalny i opisywany? Dyskutanci zwracali również uwagę na inspiracje płynące ze strony medioznawstwa kulturoznawczego. Prof. Bakke, odpowiadając na głosy w dyskusji, zwróciła uwagę na fakt coraz wyraźniejszej obecności tendencji posthumanistycznych i porzucania antropocentrycznego sposobu myślenia.

W drugiej części posiedzenia, która poświęcona była sprawom organizacyjnym, omówiono stan przygotowań do III Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, którego Komitet jest współorganizatorem. Prof. Marianna Michałowska – przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Zjazdu, poinformowała o aktualnym stanie przygotowań. Wywiązała się dyskusja merytoryczna nad dokumentem programowym Zjazdu (Kultury w ruchu. Migracje, transfery, epistemoligie) oraz tematami wiodącymi. Prof. Michałowska przedstawiła proponowany terminarz prac, który został zaakceptowany.

Na zakończenie przewodniczący Komitetu poinformował o treści pisma Dziekana Wydziału I o możliwości ustanowienia nagrody Wydziału I PAN z zakresu kulturoznawstwa.

 

Protokół z Posiedzenia

W pierwszej części posiedzenia miała miejsce dyskusja poświęcona przygotowaniom do III Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Omówiono główne tematy, które będą podejmowane na Zjeździe oraz wyrażono opinię o składzie Rady Programowej. Następnie odbyła się dyskusja na temat nowych, proponowanych przez władze PAN, kryteriów oceny działalności komitetów naukowych. W dyskusji wszechstronnie przeanalizowano konieczność powołania zespołów eksperckich i problemowych Komitetu. Poszczególni dyskutanci proponowali zróżnicowane zasady, według których należałoby powoływać takie zespoły – podkreślano, że z jednej strony winny one na bieżąco podejmować ważne, merytoryczne kwestie mające wpływ na badania z obszaru humanistyki, a z drugiej strony praca zespołów powinna wpływać na większą integrację środowiska naukowego polskich kulturoznawców. Dobrym rozwiązaniem jest z pewnością zapraszanie do współpracy z Komitetem uznanych specjalistów z wybranych dziedzin badań nad kulturą. W dyskusji zwracano wielokrotnie uwagę, że autorytet komitetów naukowych w znacznej mierze opiera się na fakcie wyborów członków tych komitetów – uzyskują oni w ten sposób niejako mandat całego środowiska danej dyscypliny naukowej. Odejście od zasady wybieralności członków komitetów naukowych byłaby ocenione przez wspomniane środowiska bardzo negatywnie.

W dalszej części posiedzenia dyskutowano o konkretnych kwestiach i zadaniach badawczych, pozostających ciągle w polu widzenia członków KNoK – w tym kontekście, omówiono problem badań nad dziedzictwem narodowym oraz kwestię innowacyjności metodologicznej badań nad kulturą. W trakcie dyskusji pojawiły się też wypowiedzi dotyczące konieczności monitorowania (przez przyszły zespół ekspercki) dydaktyki akademickiej ukierunkowanej na wiedzę o kulturze.

Na zakończenie dyskusji przyjęto wniosek, by prezydium Komitetu, opierając się na postulatach sformułowanych w trakcie dyskusji, wypracowało propozycje utworzenia zespołów problemowych Komitetu i przedstawiło je na kolejnych posiedzeniach.

 

Protokół z Posiedzenia