Posiedzenie prowadził przewodniczący Komitetu prof. Eugeniusz Wilk.

W części naukowej wykład wygłosiła dr Karolina Charewicz-Jakubowska nt. Nimfa pos/post/moderna. Działania obrazów – o kulturoznawczej pracy z obrazem w obliczu pytania o dyscyplinę.

W trakcie dyskusji zadawano pytania m.in. o polityczne aspekty pragmatyki obrazowej. Prelegentka odpowiadając na te pytania podkreśliła, że w swoich badaniach odwoływała się głównie do niemieckiej tradycji badań nad obrazem i zwrotem ikonicznym i zadeklarowała otwartość w podejmowaniu tematów społecznych, obecnych w myśleniu kulturoznawczym. W dyskusji podkreślano osiągnięcia polskich badaczy zajmujących się problematyką kultury wizualnej – wskazywano na dorobek zespołu badawczego z Instytutu Kultury Polskiej UW. W dalszej części dyskusji prelegentka wyjaśniała swoje stanowisko w sprawach związków badań kulturoznawczych z ekonomią, socjologia i innymi naukami społecznymi. Mówiła też o specyfice badań w zakresie tzw. kulturoznawstwa historycznego.

W części organizacyjnej przedyskutowano przede wszystkim sprawę statusu kulturoznawstwa jako dyscypliny naukowej w świetle proponowanych zmian w projekcie ustawie o szkolnictwie wyższym. Dyskusję zagaił w tej części prof. Eugeniusz Wilk przedstawiając propozycje, które były formułowane w Ministerstwie (szczególnie niefortunny okazał się pomysł włączenia kulturoznawstwa do dziedziny nauk społecznych). Następnie dr hab. Mirosław Filiciak zaprezentował stanowisko przyjęte przez PTK oraz liczne gremia naukowców w kraju i za granicą. Dr hab. Jan Sowa zreferował przebieg dyskusji nt nowej ustawy, która miała miejsce na posiedzeniu komisji sejmowej. Prof. Leszek Kolankiewicz poinformował o stanowisku wypracowanym w Centralnej Komisji i dotyczącym wykazu dyscyplin naukowych. Prof. Eugeniusz Wilk zreferował spotkanie delegacji środowiska kulturoznawczego z prof. Aleksandrem Bobko – Wiceministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W trakcie tego spotkania zaakceptowana został wstępnie propozycja, by w ramach procedury scalania dyscyplin naukowych wpisać do wykazu dyscyplin: Kulturoznawstwo i nauki o sztuce. W trakcie dalszej dyskusji członkowie KNoK przyjęli do aprobującej wiadomości tę konkluzję i przedyskutowali inne zmiany zapisane w projekcie nowej ustawy.