W części naukowej posiedzenia wykład wygłosiła prof. Monika Bakke (UAM). Tytuł wykładu: Roślinna (nie)obecność. Sztuka, filozofia i technonauka wobec roślinnego życia. Następnie rozpoczęła się dyskusja, w której podkreślano istnienie nadal wielu stereotypowych sądów i opinii wśród badaczy podejmujących te kwestie (wskazywano na funkcjonalnie widoczne „matryce myślowe” mające charakter przekonań kulturowych. Podkreślano ograniczenia poznawcze w tym zakresie; interesujące perspektywy wnoszą tutaj prace artystów z kręgu bio-artu. Prof. Bakke wskazywała, że realizowane obecnie programy badawcze nad światem roślin (w kontekstach kulturowych) są na etapie formułowania i definiowania celów i metod badawczych, W dyskusji pojawiły się również głosy krytyczne wobec prezentowanych ujęć badawczych, w których dochodzi do upodmiotowienia istot pozaludzkich – takie podejście sytuuje się w opozycji wobec tradycji badań antropologicznych. Zwrócono też uwagę na praktyki mające wielowiekowe tradycje w Europie, związane z odnoszeniem się do roślin. Czy ten potencjał jest przez etnobotaników rozpoznawalny i opisywany? Dyskutanci zwracali również uwagę na inspiracje płynące ze strony medioznawstwa kulturoznawczego. Prof. Bakke, odpowiadając na głosy w dyskusji, zwróciła uwagę na fakt coraz wyraźniejszej obecności tendencji posthumanistycznych i porzucania antropocentrycznego sposobu myślenia.

W drugiej części posiedzenia, która poświęcona była sprawom organizacyjnym, omówiono stan przygotowań do III Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, którego Komitet jest współorganizatorem. Prof. Marianna Michałowska – przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Zjazdu, poinformowała o aktualnym stanie przygotowań. Wywiązała się dyskusja merytoryczna nad dokumentem programowym Zjazdu (Kultury w ruchu. Migracje, transfery, epistemoligie) oraz tematami wiodącymi. Prof. Michałowska przedstawiła proponowany terminarz prac, który został zaakceptowany.

Na zakończenie przewodniczący Komitetu poinformował o treści pisma Dziekana Wydziału I o możliwości ustanowienia nagrody Wydziału I PAN z zakresu kulturoznawstwa.

 

Protokół z Posiedzenia