Posiedzenie prowadził przewodniczący Komitetu – prof. Eugeniusz Wilk. Komitet uczcił chwilą ciszy zmarłą prof. Annę Zeidler-Janiszewską.

W części naukowej wykład wygłosił prof. Wojciech J. Burszta nt. Wokół projektu naukowego i książki „Jedzie Pan Jazz – edukacja jazzowa i popkulturowa w perspektywie antropologicznej”. Po wykładzie odbyła się dyskusja. Pytano prelegenta m.in. o wykorzystanie przyszłej publikacji w realizacji projektów z obszarów animacji kultury oraz w edukacji. Prof. Burszta odpowiedział, że te kwestie będą obecne w przyszłej, planowanej publikacji, natomiast w omówionej książce i w zrealizowanym projekcie chodziło bardziej o wyeksponowanie aspektów historycznych i antropologicznych przedstawianych zjawisk. Pojawiły się pytania, na ile przeprowadzone badania mieszczą się w obszarze badań nad kulturą popularną? Prelegent odpowiadając stwierdził, że w projekcie na plan pierwszy wyszły tematy związane z historią popkulturową oraz konteksty dotyczące początków bluesa. W badaniach starano się uwzględnić stosunkowo szerokie konteksty kulturowe jazzu w Polsce. Prof. Burszta zwrócił uwagę na wyjątkową osobowość opisywanego bohatera, lidera gorzowskiej Małej Akademii Jazzu i jego wpływ na tamtejszą społeczność. Prof. Burszta podkreślił, że w samym projekcie odwoływano się do prac amerykańskiej badaczki Estelle R. Jorgensen, które okazały się bardzo przydatne dla rekonstruowania modeli edukacyjnej rzeczywistości.

W części organizacyjnej posiedzenia Komitet zajął się projektem dokumentu opracowane przez zespół KNoK ds. nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Zespół pracował w składzie: prof. Leszek Kolankiewicz – przewodniczący, prof. Małgorzata Leyko, dr hab. Mirosław Filiciak. Dokument wcześniej został zaakceptowany przez prezydium KNoK. Przewodniczący Komitetu złożył podziękowania członkom zespołu za przygotowanie tekstu dokumentu. W dalszej części dyskusji członkowie Komitetu podkreślali wagę zmian, które wyłaniają się z projektu nowych regulacji prawnych. Wskazywano na niebezpieczeństwo marginalizacji humanistyki oraz przede wszystkim podkreślano zaistnienia niebezpieczeństwa wykreślenia kulturoznawstwa z rejestru dyscyplin naukowych MNiSzW. Wskazywano na liczne zaniepokojenia głosy, które pojawiły się w środowisku naukowym kulturoznawców oraz stanowiska wyrażane przez gremia naukowców za granicą. Podkreślano konieczność ścisłej koordynacji działań w tym zakresie – przede wszystkim z władzami Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Zaakceptowano wniosek o konieczności nie tylko sformułowania stanowiska w tej sprawie, ale również zgłoszono konieczność powołania wspólnej delegacji środowiska kulturoznawczego, która udałaby się na Konsultacje do Ministerstwa. Wniosek ten zyskał aprobatę.

       W kolejnej części posiedzenia podsumowano dorobek III Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, który odbył się we wrześniu w Poznaniu. Prof. Wilk złożył podziękowania wszystkim osobom, które pracowały przy organizacji Zjazdu, a w szczególności prof. Mariannie Michałowskiej – przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego Zjazdu.

       Komitet jednogłośnie poparł dokument przygotowany przez środowisko naukowe filologów ws. nowej ustawy.

       W końcowej części posiedzenia przewodniczący Komitetu poinformował, że prof. Leszek Kolankiewicz reprezentuje kulturoznawstwo w Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.