Posiedzenie prowadził przewodniczący Komitetu prof. Eugeniusz Wilk.

W części naukowej posiedzenia wykład wygłosiła dr hab. Magdalena Saryusz-Wolska nt. Badania nad powojennymi kulturami wizualnymi w Niemczech z perspektywy różnych koncepcji „działania” obrazów. Po wykładzie odbyła się dyskusja wokół głównych tez przedstawionych przez dr hab. Saryusz-Wolską. Poruszono m.in. kwestie metodologii badania sfery performatywności obrazów oraz ich metaforycznych walorów znaczeniowych. Zadawano również pytania, czy dr hab. Saryusz-Wolska będzie kontynuowała swoje dalsze badania w odniesieniu do innych okresów historycznych, opierając się na stworzonym już modelu teoretycznym. Dyskutanci podkreślali użyteczność takich badań, które obejmowałyby np. powojenne lata w |Polsce. W dyskusji pojawiła się również kwestia zastosowania przedstawionej metody w badaniach nad reklamą wizualną. Ważnym problemem okazał się nadto temat relacji obrazu i języka naturalnego w kontekście działań performatywnych. W ostatniej części dyskusji poruszono sprawę ingerencji cenzorskich – ich zakresu i specyficzności.

W części organizacyjnej na początku głos zabrała prof. Małgorzata Leyko przedstawiając stanowisko wypracowane przez zespół problemowy KNoK ds. nowej ustawy prawo o szkolnictwie wyższym. Wokół zaprezentowanego dokumentu odbyła się merytoryczna dyskusja. Wypracowano pierwszą, roboczą wersję dokumentu, który adresowany został do MNiSzW. W dalszej części posiedzenia zajęto się sprawą rekomendacji KNoK dla kandydatur na członków zagranicznych PAN. Wśród zgłoszonych kandydatur najwięcej głosów otrzymała prof. Mieke Bal i ona otrzymała rekomendację Komitetu. Na zakończenie posiedzenia Komitet wysłuchał krótkiej informacji o przygotowaniach do wydania przez zespół naukowców UMCS Encyklopedii wiedzy o kulturze. Dyskusję merytoryczna na ten temat postanowiono przenieść na najbliższe posiedzenie Komitetu, na które zaproszeni zostaną redaktorzy Encyklopedii.