Posiedzenia

Posiedzenie prowadził przewodniczący Komitetu – prof. Eugeniusz Wilk. Komitet uczcił chwilą ciszy zmarłą prof. Annę Zeidler-Janiszewską.

W części naukowej wykład wygłosił prof. Wojciech J. Burszta nt. Wokół projektu naukowego i książki „Jedzie Pan Jazz – edukacja jazzowa i popkulturowa w perspektywie antropologicznej”. Po wykładzie odbyła się dyskusja. Pytano prelegenta m.in. o wykorzystanie przyszłej publikacji w realizacji projektów z obszarów animacji kultury oraz w edukacji. Prof. Burszta odpowiedział, że te kwestie będą obecne w przyszłej, planowanej publikacji, natomiast w omówionej książce i w zrealizowanym projekcie chodziło bardziej o wyeksponowanie aspektów historycznych i antropologicznych przedstawianych zjawisk. Pojawiły się pytania, na ile przeprowadzone badania mieszczą się w obszarze badań nad kulturą popularną? Prelegent odpowiadając stwierdził, że w projekcie na plan pierwszy wyszły tematy związane z historią popkulturową oraz konteksty dotyczące początków bluesa. W badaniach starano się uwzględnić stosunkowo szerokie konteksty kulturowe jazzu w Polsce. Prof. Burszta zwrócił uwagę na wyjątkową osobowość opisywanego bohatera, lidera gorzowskiej Małej Akademii Jazzu i jego wpływ na tamtejszą społeczność. Prof. Burszta podkreślił, że w samym projekcie odwoływano się do prac amerykańskiej badaczki Estelle R. Jorgensen, które okazały się bardzo przydatne dla rekonstruowania modeli edukacyjnej rzeczywistości.

W części organizacyjnej posiedzenia Komitet zajął się projektem dokumentu opracowane przez zespół KNoK ds. nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Zespół pracował w składzie: prof. Leszek Kolankiewicz – przewodniczący, prof. Małgorzata Leyko, dr hab. Mirosław Filiciak. Dokument wcześniej został zaakceptowany przez prezydium KNoK. Przewodniczący Komitetu złożył podziękowania członkom zespołu za przygotowanie tekstu dokumentu. W dalszej części dyskusji członkowie Komitetu podkreślali wagę zmian, które wyłaniają się z projektu nowych regulacji prawnych. Wskazywano na niebezpieczeństwo marginalizacji humanistyki oraz przede wszystkim podkreślano zaistnienia niebezpieczeństwa wykreślenia kulturoznawstwa z rejestru dyscyplin naukowych MNiSzW. Wskazywano na liczne zaniepokojenia głosy, które pojawiły się w środowisku naukowym kulturoznawców oraz stanowiska wyrażane przez gremia naukowców za granicą. Podkreślano konieczność ścisłej koordynacji działań w tym zakresie – przede wszystkim z władzami Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Zaakceptowano wniosek o konieczności nie tylko sformułowania stanowiska w tej sprawie, ale również zgłoszono konieczność powołania wspólnej delegacji środowiska kulturoznawczego, która udałaby się na Konsultacje do Ministerstwa. Wniosek ten zyskał aprobatę.

       W kolejnej części posiedzenia podsumowano dorobek III Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, który odbył się we wrześniu w Poznaniu. Prof. Wilk złożył podziękowania wszystkim osobom, które pracowały przy organizacji Zjazdu, a w szczególności prof. Mariannie Michałowskiej – przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego Zjazdu.

       Komitet jednogłośnie poparł dokument przygotowany przez środowisko naukowe filologów ws. nowej ustawy.

       W końcowej części posiedzenia przewodniczący Komitetu poinformował, że prof. Leszek Kolankiewicz reprezentuje kulturoznawstwo w Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.

Posiedzenie prowadził przewodniczący Komitetu – prof. Eugeniusz Wilk

W części naukowej posiedzenia prof. Ryszard Zajączkowski i dr Anna Czajczyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przedstawili koncepcję oraz aktualny stan prac nad Encyklopedią wiedzy o kulturze.

Po wykładzie odbyła się dyskusja. Dyskutanci podnosili przede wszystkim kwestie dotyczące układu haseł, a nade wszystko przesądzeń metodologicznych, na które zdecydowali się redaktorzy Encyklopedii. Zadawano też pytania o zakres tematyczny haseł: czy ograniczą się one tylko do obszarów kultury artystycznej, czy też obejmą np. kulturę materialną? Czy w kwestiach definicyjnych (jakże istotnych w przypadku kulturoznawstwa) twórcy Encyklopedii stoją na gruncie określonych koncepcji badań kulturowych (np. brytyjskiej szkoły studiów kulturowych), czy raczej proponują swoisty synkretyzm badawczy? Zadano też pytania o planowana liczbę haseł. Prof. Zajączkowski ocenił, że publikacja zawierać będzie ok. 1300 haseł. Redaktorzy Encyklopedii stwierdzili, że adresowana one będzie do szerokiego grona odbiorców – co jednak nie powinni przeszkadzać w tym, by publikacja reprezentowała wysoki poziom merytoryczny. Prof. Zajączkowski szczegółowo poinformował o trybie prac oraz o spotkaniach szerokiego zespołu redakcyjnego, które odbywają się w Lublinie. Prelegenci przedstawili też sprawę finansowania publikacji i ciągłych starań o pozyskanie niezbędnych, brakujących jeszcze środków finansowych. W dalszej części dyskusji zwrócono uwagę na widoczne w przedstawionej koncepcji redakcyjnej – ewidentne niekonsekwencje metodologiczne, które. Zdaniem dyskutantów, mogą zaważyć na wartości naukowej Encyklopedii: chodzi o zaprezentowaną koncepcję „wiedzy o kulturze” jako dziedziny interdyscyplinarnej, nieodwołującej się do znanych i wypracowanych na gruncie polskiego kulturoznawstwa ujęć definiujących. Kolejne pytania kierowa do prelegentów dotyczyły kwestii wypracowania form współpracy z ośrodkami akademickimi, które prowadzą działalność badawczą w obszarze kulturoznawstwa. Prof. Zajączkowski, odpowiadając na zadane pytania, podkreślił, że zostaną one z pewnością uwzględnione przy pracach merytorycznych nad planowaną publikacją i podziękował wszystkim członkom Komitetu za ich wypowiedzi i zawarte w nich sugestie i uwagi krytyczne.

W dalszej części posiedzenia przewodniczący Komitetu – prof. Eugeniusz Wilk przekazał informacje o planach uruchomienia Uniwersytetu PAN oraz o możliwych zmianach w strukturze Akademii. W ostatniej części zebrania wysłuchano informacji o stanie przygotowań do III Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, którego Komitet jest współorganizatorem.

Posiedzenie prowadził przewodniczący Komitetu prof. Eugeniusz Wilk.

W części naukowej posiedzenia wykład wygłosiła dr hab. Magdalena Saryusz-Wolska nt. Badania nad powojennymi kulturami wizualnymi w Niemczech z perspektywy różnych koncepcji „działania” obrazów. Po wykładzie odbyła się dyskusja wokół głównych tez przedstawionych przez dr hab. Saryusz-Wolską. Poruszono m.in. kwestie metodologii badania sfery performatywności obrazów oraz ich metaforycznych walorów znaczeniowych. Zadawano również pytania, czy dr hab. Saryusz-Wolska będzie kontynuowała swoje dalsze badania w odniesieniu do innych okresów historycznych, opierając się na stworzonym już modelu teoretycznym. Dyskutanci podkreślali użyteczność takich badań, które obejmowałyby np. powojenne lata w |Polsce. W dyskusji pojawiła się również kwestia zastosowania przedstawionej metody w badaniach nad reklamą wizualną. Ważnym problemem okazał się nadto temat relacji obrazu i języka naturalnego w kontekście działań performatywnych. W ostatniej części dyskusji poruszono sprawę ingerencji cenzorskich – ich zakresu i specyficzności.

W części organizacyjnej na początku głos zabrała prof. Małgorzata Leyko przedstawiając stanowisko wypracowane przez zespół problemowy KNoK ds. nowej ustawy prawo o szkolnictwie wyższym. Wokół zaprezentowanego dokumentu odbyła się merytoryczna dyskusja. Wypracowano pierwszą, roboczą wersję dokumentu, który adresowany został do MNiSzW. W dalszej części posiedzenia zajęto się sprawą rekomendacji KNoK dla kandydatur na członków zagranicznych PAN. Wśród zgłoszonych kandydatur najwięcej głosów otrzymała prof. Mieke Bal i ona otrzymała rekomendację Komitetu. Na zakończenie posiedzenia Komitet wysłuchał krótkiej informacji o przygotowaniach do wydania przez zespół naukowców UMCS Encyklopedii wiedzy o kulturze. Dyskusję merytoryczna na ten temat postanowiono przenieść na najbliższe posiedzenie Komitetu, na które zaproszeni zostaną redaktorzy Encyklopedii.

W części naukowej posiedzenia wykład wygłosiły prof. Iwona Kurz i dr Magdalena Szcześniak (IKP UW). Temat wykładu: Wędrujące obrazy. Badania kultury wizualnej w Polsce. W dyskusji pojawił się, jako istotny, temat ikonografii Solidarności w kontekście wizualnych obrazów pamięci. Zwrócono też uwagę na mnogość obrazów, które pozostają z zróżnicowanych obiegach społeczno-kulturowych. Kilku dyskutantów zwróciło uwagę na bardziej podstawowy problem, jakim jest badanie obrazów w kontekście metodologii wypracowanych w obrębie kulturoznawstwa – poniekąd jest to pytanie o status metodologiczny kulturoznawstwa. Dr Szcześniak omówiła bardziej szczegółowo realizowany w Instytucie Kultury Polskiej UW  projekt badań nad kultura wizualną w Polsce.

W drugiej części posiedzenia przewodniczący Komitetu poinformował o uchwale prezydium KNoK popierającej stanowisko Komitetu Nauk o Sztuce z dnia 28 października 2016 r. w sprawie Projektu o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym (projekt MNiSzW z dnia 13.10,2016 r.). Przewodniczący KNoK poinformował, że podobne stanowiska zajęły: Komitet Językoznawstwa, Komitet Nauk o Literaturze oraz Komitet Nauk o Kulturze Antycznej – wyrażają one jednoznacznie negatywną opinię o proponowanych zmianach dotyczących w szczególności „doktoratów i habilitacji wdrożeniowych”. Komitet jednoznacznie poparł wcześniejsze stanowisko prezydium KNoK w tej sprawie.

Następnie przewodniczący Komitetu zaproponował powołanie zespołów problemowych. Sprawa była wstępnie omawiana na poprzednich posiedzeniach KNoK. Po przeprowadzonej dyskusji Komitet podjął uchwałę o powołaniu następujących zespołów:

  1. Zespół ds. nowej ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, w składzie: prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz, prof. dr hab. Małgorzata Leyko, dr hab. Mirosław Filiciak - przewodniczący prof. Leszek Kolankiewicz.
  2. Zespół ds. awansów naukowych w dyscyplinie: kulturoznawstwo oraz  kształcenia na uczelniach w zakresie kulturoznawstwa, w składzie: prof. dr hab. Anna Zeidler-Janiszewska, prof. dr hab. Ewa Rewers, dr hab. Tomasz Majewski, dr hab. Grzegorz Godlewski – przewodniczący dr hab. Tomasz Majewski
  3. Zespół ds. współpracy z władzami samorządowymi, w składzie: prof. dr hab. Ewa Rewers, dr hab. Dorota Wolska, dr hab. Tomasz Majewski - przewodnicząca prof. Ewa Rewers.

W ostatniej części posiedzenia dr hab. Marianna Michałowska przedstawiła stan przygotowań do III Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, którego współorganizatorem jest KNoK.

 

Protokół z posiedzenia

W części naukowej posiedzenia wykład wygłosiła prof. Monika Bakke (UAM). Tytuł wykładu: Roślinna (nie)obecność. Sztuka, filozofia i technonauka wobec roślinnego życia. Następnie rozpoczęła się dyskusja, w której podkreślano istnienie nadal wielu stereotypowych sądów i opinii wśród badaczy podejmujących te kwestie (wskazywano na funkcjonalnie widoczne „matryce myślowe” mające charakter przekonań kulturowych. Podkreślano ograniczenia poznawcze w tym zakresie; interesujące perspektywy wnoszą tutaj prace artystów z kręgu bio-artu. Prof. Bakke wskazywała, że realizowane obecnie programy badawcze nad światem roślin (w kontekstach kulturowych) są na etapie formułowania i definiowania celów i metod badawczych, W dyskusji pojawiły się również głosy krytyczne wobec prezentowanych ujęć badawczych, w których dochodzi do upodmiotowienia istot pozaludzkich – takie podejście sytuuje się w opozycji wobec tradycji badań antropologicznych. Zwrócono też uwagę na praktyki mające wielowiekowe tradycje w Europie, związane z odnoszeniem się do roślin. Czy ten potencjał jest przez etnobotaników rozpoznawalny i opisywany? Dyskutanci zwracali również uwagę na inspiracje płynące ze strony medioznawstwa kulturoznawczego. Prof. Bakke, odpowiadając na głosy w dyskusji, zwróciła uwagę na fakt coraz wyraźniejszej obecności tendencji posthumanistycznych i porzucania antropocentrycznego sposobu myślenia.

W drugiej części posiedzenia, która poświęcona była sprawom organizacyjnym, omówiono stan przygotowań do III Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, którego Komitet jest współorganizatorem. Prof. Marianna Michałowska – przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Zjazdu, poinformowała o aktualnym stanie przygotowań. Wywiązała się dyskusja merytoryczna nad dokumentem programowym Zjazdu (Kultury w ruchu. Migracje, transfery, epistemoligie) oraz tematami wiodącymi. Prof. Michałowska przedstawiła proponowany terminarz prac, który został zaakceptowany.

Na zakończenie przewodniczący Komitetu poinformował o treści pisma Dziekana Wydziału I o możliwości ustanowienia nagrody Wydziału I PAN z zakresu kulturoznawstwa.

 

Protokół z Posiedzenia