Posiedzenia

Dnia 30 listopada 2018 roku w sali 2604 Pałacu Kultury i Nauki odbyło się posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze PAN.

 

Porządek obrad posiedzenia plenarnego:

 

A. Część naukowa:

  1. Wykład dr hab. Agnieszki Jelewskiej Humanistyka/sztuka/technologia: praktyki eksperymentalne w czasach ciemnej ekologii.
  2. Dyskusja

B. Sprawy organizacyjne:

  1. Komunikaty – sprawy bieżące
  2. Ocena pracy komitetów naukowych w obecnej kadencji
  3. Wolne wnioski

Dnia 5 października 2018 roku w sali 2604 Pałacu Kultury i Nauki, odbyło się posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze PAN.

 

Porządek obrad posiedzenia plenarnego:

 

A. Część naukowa

1. Wykład dr hab. Agaty Skórzyńskiej nt. Badania angażujące w naukach o kulturze. Od praktyk ujmowanych przedmiotowo do praxis jako metody

2. Dyskusja

B. Sprawy organizacyjne:

1. Komunikaty - sprawy bieżące

2. Uzupełnienie składu prezydium KNoK

3. Wybór przedstawicieli środowisk twórców i animatorów kultury

4. Ustanowienie dorocznej nagrody KNoK za najlepszą książkę z zakresu kulturoznawstwa

5. Powołanie serii wydawniczej KNoK

6. Wolne wnioski

Dnia 25 maja 2018 roku w sali 2513 Pałacu Kultury i Nauki, odbyło się posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze PAN.

 

Porządek obrad posiedzenia plenarnego:

 

A. Część naukowa

1. Wykład dr. hab. Anny Nacher nt. Estetyka obrazowania post-cyfrowego - między filozofią zorientowaną na przedmiot a nową materialnością.

2. Dyskusja

B. Sprawy organizacyjne:

1. Komunikaty

2. Uzupełnienie składu prezydium KNoK

3. Wybór przedstawicieli środowiska twórców i animatorów kultury

4. Ustanowienie dorocznej nagrody KNoK za najlepszą książkę kulturoznawczą

5. Powołanie serii wydawniczej KNoK

6. Informacje o Olimpiadzie Wiedzy o Kulturze

7. Wolne wnioski

 

Dnia 2 marca 2018 roku w sali 2604 Pałacu Kultury i Nauki, odbyło się posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze PAN.

 

Porządek obrad posiedzenia plenarnego:

 

A. Część naukowa

1. Wykład dr. hab., prof. UJ Tomasza Majewskiego nt. Współczesność kulturowa jako  "wtórny synkretyzm magiczny"  w refleksji Anny Zeidler-Janiszewskiej

2. Dyskusja

B. Sprawy organizacyjne

1. Informacja o zmianach związanych z projektem nowej ustawy o szkolnictwie wyższym.

2. Nadzwyczajny Zjazd Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego – konkluzje.

3. Wolne wnioski.

 

 

Posiedzenie prowadził przewodniczący Komitetu prof. Eugeniusz Wilk.

W części naukowej wykład wygłosiła dr Karolina Charewicz-Jakubowska nt. Nimfa pos/post/moderna. Działania obrazów – o kulturoznawczej pracy z obrazem w obliczu pytania o dyscyplinę.

W trakcie dyskusji zadawano pytania m.in. o polityczne aspekty pragmatyki obrazowej. Prelegentka odpowiadając na te pytania podkreśliła, że w swoich badaniach odwoływała się głównie do niemieckiej tradycji badań nad obrazem i zwrotem ikonicznym i zadeklarowała otwartość w podejmowaniu tematów społecznych, obecnych w myśleniu kulturoznawczym. W dyskusji podkreślano osiągnięcia polskich badaczy zajmujących się problematyką kultury wizualnej – wskazywano na dorobek zespołu badawczego z Instytutu Kultury Polskiej UW. W dalszej części dyskusji prelegentka wyjaśniała swoje stanowisko w sprawach związków badań kulturoznawczych z ekonomią, socjologia i innymi naukami społecznymi. Mówiła też o specyfice badań w zakresie tzw. kulturoznawstwa historycznego.

W części organizacyjnej przedyskutowano przede wszystkim sprawę statusu kulturoznawstwa jako dyscypliny naukowej w świetle proponowanych zmian w projekcie ustawie o szkolnictwie wyższym. Dyskusję zagaił w tej części prof. Eugeniusz Wilk przedstawiając propozycje, które były formułowane w Ministerstwie (szczególnie niefortunny okazał się pomysł włączenia kulturoznawstwa do dziedziny nauk społecznych). Następnie dr hab. Mirosław Filiciak zaprezentował stanowisko przyjęte przez PTK oraz liczne gremia naukowców w kraju i za granicą. Dr hab. Jan Sowa zreferował przebieg dyskusji nt nowej ustawy, która miała miejsce na posiedzeniu komisji sejmowej. Prof. Leszek Kolankiewicz poinformował o stanowisku wypracowanym w Centralnej Komisji i dotyczącym wykazu dyscyplin naukowych. Prof. Eugeniusz Wilk zreferował spotkanie delegacji środowiska kulturoznawczego z prof. Aleksandrem Bobko – Wiceministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W trakcie tego spotkania zaakceptowana został wstępnie propozycja, by w ramach procedury scalania dyscyplin naukowych wpisać do wykazu dyscyplin: Kulturoznawstwo i nauki o sztuce. W trakcie dalszej dyskusji członkowie KNoK przyjęli do aprobującej wiadomości tę konkluzję i przedyskutowali inne zmiany zapisane w projekcie nowej ustawy.