W pierwszej części posiedzenia miała miejsce dyskusja poświęcona przygotowaniom do III Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Omówiono główne tematy, które będą podejmowane na Zjeździe oraz wyrażono opinię o składzie Rady Programowej. Następnie odbyła się dyskusja na temat nowych, proponowanych przez władze PAN, kryteriów oceny działalności komitetów naukowych. W dyskusji wszechstronnie przeanalizowano konieczność powołania zespołów eksperckich i problemowych Komitetu. Poszczególni dyskutanci proponowali zróżnicowane zasady, według których należałoby powoływać takie zespoły – podkreślano, że z jednej strony winny one na bieżąco podejmować ważne, merytoryczne kwestie mające wpływ na badania z obszaru humanistyki, a z drugiej strony praca zespołów powinna wpływać na większą integrację środowiska naukowego polskich kulturoznawców. Dobrym rozwiązaniem jest z pewnością zapraszanie do współpracy z Komitetem uznanych specjalistów z wybranych dziedzin badań nad kulturą. W dyskusji zwracano wielokrotnie uwagę, że autorytet komitetów naukowych w znacznej mierze opiera się na fakcie wyborów członków tych komitetów – uzyskują oni w ten sposób niejako mandat całego środowiska danej dyscypliny naukowej. Odejście od zasady wybieralności członków komitetów naukowych byłaby ocenione przez wspomniane środowiska bardzo negatywnie.

W dalszej części posiedzenia dyskutowano o konkretnych kwestiach i zadaniach badawczych, pozostających ciągle w polu widzenia członków KNoK – w tym kontekście, omówiono problem badań nad dziedzictwem narodowym oraz kwestię innowacyjności metodologicznej badań nad kulturą. W trakcie dyskusji pojawiły się też wypowiedzi dotyczące konieczności monitorowania (przez przyszły zespół ekspercki) dydaktyki akademickiej ukierunkowanej na wiedzę o kulturze.

Na zakończenie dyskusji przyjęto wniosek, by prezydium Komitetu, opierając się na postulatach sformułowanych w trakcie dyskusji, wypracowało propozycje utworzenia zespołów problemowych Komitetu i przedstawiło je na kolejnych posiedzeniach.

 

Protokół z Posiedzenia